Reklamacije

Račune za prirodni plin možete reklamirati osobno u Službi opskrbe Plina Vtc d.o.o. na adresi Ulica Ote Horvata 15 ,33000 Virovitica ili pisano na broj fax-a: 033-721-306 i e-mail: opskrba@plinvtc.hr.

Reklamacije koje se odnose na pružanje usluga iz djelatnosti opskrbe plinom i toplinskom energijom predaju se u pisanom obliku neposredno u urudžbeni zapisnik na adresi Ulica Ote Horvata 15, 33000 Virovitica ili preporučeno poštom na adresu Ulica Ote Horvata 15 , 33000 Virovitica.

O podnesenoj reklamaciji Povjerenstvo za zaštitu potrošača treba odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka reklamacije.

Povjerenstvo za zaštitu potrošača će odluku na uloženu reklamaciju u pisanom obliku dostaviti podnositelju reklamacije najkasnije u roku od 15 dana od njezinog donošenja.