Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje PLIN VTC d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13.). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje PLIN-a VTC d.o.o., i to:

  • putem pošte s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama” ili donijeti osobno na adresu
    PLIN VTC d.o.o., Ote Horvata 15, 33000 Virovitica, od 7 do 15 sati
  • putem elektroničke pošte na adresu:informatika@plinvtc.hr
  • telefonom na broj: 033 638 455

Službenik za informiranje je Dragan Kolaković, dipl.inf., rukovoditelj službe distribucije.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

PLIN VTC d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

PREDLOŠCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA